ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ COVID 19

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ