Προκήρυξη Διαγωνισμού Ζωγραφικής Μαθητών/τριών Γυμνασίου Πειραιά με θέμα «Πειραιάς – ΝΑΤ – Ναυτοσύνη»

Προκήρυξη Διαγωνισμού Ζωγραφικής Μαθητών/τριών Γυμνασίου Πειραιά με
θέμα «Πειραιάς – ΝΑΤ – Ναυτοσύνη»

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
(Β ́ 878) σας ενημερώνουμε ότι στην Α ́ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται
μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την
επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α ́ 81), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1519
ΑΚ, ορίζεται ότι: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των
γονέων, οι αποφάσεις […] καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. […] Για την μεταβολή του τόπου διαμονής
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς […]». Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται η
απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το
τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την
άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών
λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο».
Συνεπώς, για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι
γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00
υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την
αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή
ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η
διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.
Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εν
θέματι εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν
προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική
δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει. Επίσης, στην περίπτωση εκείνη όπου η συμμετοχή στις
εξετάσεις συνεπάγεται τυχόν μεταβολή του τόπου διαμονής του υποψηφίου, η οποία επιδρά
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, για την συμμετοχή
απαιτείται η προσκόμιση είτε έγγραφης συμφωνίας των γονέων/κηδεμόνων είτε δικαστική απόφαση
που εκδίδεται ύστερα από αίτηση ενός από τους γονείς και ρητώς επιτρέπει την συμμετοχή στις
εξετάσεις.
Σημειωτέον ότι στο άρθρο 1519 ΑΚ δεν υπάγεται η περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει
προσκομίσει δικαστική απόφαση που ρυθμίζει θέματα επιμέλειας επικοινωνίας και η οποία έχει
καταστεί αμετάκλητη μέχρι και τις 16.09.2021. Ως αμετάκλητη δικαστική απόφαση θεωρείται α)
απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει εκδοθεί μέχρι τις 16.09.2021 και β) απόφαση του Πρωτοδικείου
ή Εφετείου κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Στην υπό β) περίπτωση,
οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να ζητούν και πιστοποιητικό περί μη άσκησης
ενδίκων μέσων από το οποίο θα συνάγεται ότι η προσκομιζόμενη δικαστική απόφαση έχει καταστεί
αμετάκλητη μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021, ήτοι, τις 16.09.2021.
Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης
συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:
1) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του
υποψηφίου
2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
3) δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική
απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να

προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί
ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν
εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021
εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).
Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων τις
πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι
ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στo Μουσικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.
Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων αποστέλλουν μετά τη λήξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων, ήτοι στις 31 Μαΐου 2023, τον συνολικό
αριθμό των πρωτοκολλημένων αιτήσεων που κατατέθηκαν στο σχολείο τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση spoudonde@minedu.gov.gr.
Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.
Ως προς τις εγγραφές εφαρμόζεται και η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του
ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).
Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ/θμιας
Εκπαίδευσης μεριμνούν ώστε οι εν θέματι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν με τήρηση όλων των
αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19. Ειδικότερα, επιβάλλεται:
α) ο ενδελεχής και συχνός καθαρισμός (απολύμανση) όλων των επιφανειών που αγγίζονται από
υποψήφιους/ες και καθηγητές/τριες και β) ο φυσικός αερισμός των αιθουσών που λαμβάνουν χώρα
οι εξετάσεις.
Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν με
κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης των Δημοτικών
Σχολείων

ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 2024

 18/4 Πέμπτη 20:00
Σμυρναίικο Σύνολο (Μούρτος) –  Cosmos Band (Παπαδοπούλου) –

Βοσπορίτικο Παραδοσιακό (Ποταμίτης Ευσταθιανού Τζανίδη) – Παραδοσιακό Σύνολο (Μαραγκουδακης)
20/4 Σάββατο 20:00
Πειραιώτικη Κομπανία (Σταυρακάκης)
Κομπανία Ανδρομέδα (Σταυρακάκης)
21/4 Κυριακή ώρα 20:00
Σύνολα Μουσικής Δωματίου (Φραγκούλη – Χουλιαράς – Κασαρτζής)
Συμφωνική ορχήστρα (Σολωμός)
Πρ. Εγχόρδων (Μηλιώνη – Αθανασίου)
Χορωδία Α Γυμνασίου (Βαλετ – Μπουμπάρη – Αθανασίου)
Ευρ. Χορωδία (Κανδρεβιώτης)
Χορωδία Γονέων
23/4 Τρίτη ώρα 20.30

Δρόμοι της θάλασσας (Μαχαιριώτης – Φλωράκη)
Κιθαριστικό (Μαμούση)

Μαντολινάτα (Γιατράς)

24/4 Τετάρτη 19:00
Συναυλία ατομικών
25/4 Πέμπτη 20:00
Προπαρασκευαστικό σύνολο Παραδοσιακής (Τάσκου Μαρδιροσιαν)
Μακαμ (Τάσκου)
Σολο 16 (Παπαρήγα)
26/4 Παρασκευή 20:00
Πειραματικής Μουσικής (Κοσώνα)
Τζαζ (Ράπτης)
Ροκ (Μαχαιριώτης)
Ροκ (Σολωμός)

Protected: ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

This content is password protected. To view it please enter your password below:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2024.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για το εξεταζόμενο μάθημα “Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία”

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

https://drive.google.com/file/d/1rmGVYH_odoVO3TYX4aF8_JiN7ldcA35b/view?usp=sharing

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2023-24

Ο αριθμός αφορά σχολική ώρα.

Αθανασιου  Τριτη 6, Πέμπτη 5

Αντώνογλου Τετάρτη 6, Πέμπτη 5
Ασημίδου Τριτη 2, Πέμπτη 5
Βαλέτ  Τρίτη 5, Πέμπτη 6
Βασιλικοπούλου Τριτη 5, Πέμπτη 3
Γαβαλά Τριτη 5, Πέμπτη 6
Γιατράς Τριτη 6, Πέμπτη 5
Γιώτας  Πέμπτη 4
Γκούβερη Τετάρτη 4, Πέμπτη 2
Γραμμένου Δευτέρα 3, Τετάρτη 5
Δημητράς Τριτη 7,  Πέμπτη 7
Εμμανουηλίδου Τριτη 7, Πέμπτη 5
Ερμίδου Δευτέρα 2, Τριτη 4
Ευσταθιανού Τριτη 4, Πέμπτη 4
Ευτυχιάδου Πέμπτη 5, Παρασκευή 5
Ιωαννίδου Τριτη 3, Τετάρτη 5
Κακαβελάκη Τριτη 4, Παρασκευή 4
Κανδρεβιώτης  Τετάρτη 7 Πέμπτη 2
Καραμάνος Τριτη 5, Πέμπτη 3
Κασαρτζής Τριτη 3, Πέμπτη 3
Κιουρτσόγλου Τριτη 5, Πέμπτη 5
Κοντοπούλου Τριτη 5, Πέμπτη 4
Κοσώνα Τετάρτη 5, Πέμπτη 5
Κουκλινού Τρίτη 3, Παρασκευή 5
Κουντούρη 5,  Δευτέρα 4 Πέμπτη 4
Κούρτη Τριτη 4, Πέμπτη 5
Κυρζίδης Τριτη 5, Πέμπτη 4
Κωττάκη Τριτη 6, Τετάρτη 5
Λαγουρός Τετάρτη 6, Πέμπτη 4
Λαδάκης  Τριτη 3, Πέμπτη 3
Λιάπα Τριτη 4, Πέμπτη 3
Λιαρμακοπούλου Τριτη 5, Πέμπτη 4
Μαμούση Δευτέρα 6 Πέμπτη 2
Μαραγκουδάκης Τριτη 6, Πέμπτη 4
Μαρδιροσιαν Τρίτη, 4 Τετάρτη 5
Μαρή Πέμπτη 2, Παρασκευή 3
Μαυρόγαλος Τρίτη 7, Τετάρτη 6
Μαχαιριώτης Τριτη 6, Πέμπτη 6
Μηλιώνη Τετάρτη 3, Πέμπτη 2
Μητροσύλη Τρίτη, 6 Τετάρτη 5
Μίχας-Εγγλεζος Τριτη 6, Τετάρτη 3
Μιχελή Πέμπτη 2, Παρασκευή 4
Μολύβας Τετάρτη 6, Πέμπτη 5
Μούρτος Τριτη 4, Παρασκευή 4
Μπαρμπατσης Τριτη 4, Παρασκευή 5
Μπεσλεμές  Τετάρτη 5, Πέμπτη 4
Μπουμπάρη Τριτη 5, Τετάρτη 6
Μπουμπουχεροπούλου Τριτη 6, Πέμπτη 6
Ντάνου Τετάρτη 5, Πέμπτη 4
Ξεναρίου Τετάρτη 5, Πέμπτη 5
Ορφανίδη Δευτέρα 4 Τρίτη 5
Πανταζόπουλος Δευτέρα 6, Τριτη 6
Παπαδοπούλου Τριτη 6, Παρασκευή 4
Παπαρήγα Τετάρτη 4, Πέμπτη 3
Πατσιώτης Τριτη 2, Πέμπτη 2
Παυλικιάνη Τετάρτη 8, Πέμπτη 5
Παύλου Τριτη 4,  Πέμπτη 4
Πολυμενοπούλου Τετάρτη 6, Πέμπτη 5
Ποταμίτης  Τριτη 4, Τετάρτη 4
Πρωτόπαπα  Δευτέρα 8,  Τετάρτη 5
Ράπτης  Τριτη 6, Πέμπτη 3
Ριζοπούλου Τριτη 2, Τετάρτη 4
Σιμοπούλου Δευτέρα 8, Πέμπτη 7
Σολωμός Τριτη 2, Πέμπτη 2
Σουλιώτης Τριτη 3, Πέμπτη 3
Σπανού Γερμανικά Τριτη 6, Πέμπτη 6
Σπανού Φιλόλογος Τριτη  5, Τριτη 5
Σταυρακάκης Τετάρτη 4, Παρασκευή 3
Τάσκου  Τριτη 6, Πέμπτη 4
Τζανίδη Δευτέρα 4, Πέμπτη 2
Τσικρίκη Δευτέρα 2, Τρίτη 2
Φάκου Τριτη 5, Πέμπτη 3
Φλωράκη Τριτη 4, Πέμπτη 6
Φόρτη Τριτη 2, Πέμπτη 4
Φραγκοπούλου Δευτέρα 7
Φραγκούλη Τριτη 7, Παρασκευή 6
Χαραλάμπους Τριτη 7, Παρασκευή 2
Χουλιαράς Τριτη 3, Παρασκευή 4
Χριστίδου Τριτη 4, Τετάρτη 6

Ενισχυτική διδασκαλία Γυμνασίου και Γ Λυκείου (ειδικά μαθήματα) 2023-2024

Αγαπητοί γονείς καλή σας μέρα. Για το σχολικό έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθεί Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών/τριών της Γυμνασίου και της Γ΄τάξης Λυκείου που περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Α. Γυμνάσιο : 1) Νεοελληνική Γλώσσα, 2) Αρχαία Ελληνικά, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Αγγλικά 6) Χημεία και

Β. Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της  και περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Η αίτηση – δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να την κατεβάσουν και να την αποστείλουν συμπληρωμένη στο email του σχολείου έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Τα σχολεία, τα οποία θα αποτελέσουν κέντρα διδασκαλίας θα ανακοινωθούν προσεχώς. Σας ευχαριστούμε.

Έντυπο Γυμνασίου

Έντυπο Λυκείου

Ανακοίνωση ανάθεσης της 5ήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης Λυκείου

Ανακοίνωση ανάθεσης της 5ήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης Λυκείου